მომსახურება


დამტვირთველს, თუნდაც იდეალურ პირობებში მუშაობდეს, სჭირდება ტექნიკური მომსახურება და დაძველებული ზეთების, ნაწილებისა და კვანძების შეცვლა. დამტვირთველის დაზიანება უფრო ხშირად რამდენიმე მიზეზით ხდება: საერთოდ არ ტარდება ან იშვიათად ტარდება ტექნიკის გეგმიური მომსახურება, გამოიყენება უხარისხო საწვავი, ტექნიკა მუშაობს დღე-ღამეში 8 საათზე მეტს სათანადო დათვალიერების გარეშე, დამტვირთველს მართავს არაკვალიფიციური ან მოუმზადებელი მძღოლი-ოპერატორი. არის კიდევ ბევრი მიზეზი, რის გამოც ხდება დამტვირთველების დაზიანება.

ტექნიკურ მომსახურებას ატარებენ ჩვენი კომპანიის გამოცდილი სპეციალისტები. ისინი არ შემოიფარგლებიან მხოლოდ სახარჯი მასალების შეცვლით. თქვენი ტექნიკის დაზიანებების თავიდან ასაცილებლად ჩვენი სპეციალისტები ყოველი ტექნიკური მომსახურების დროს ჩაატარებენ ფარული გაუმართაობების გამოსავლენ დიაგნოსტიკურ სამუშაოებს, შემოგთავაზებენ პროფესიულ რჩევებს.

ჩვენი მუშაობის პრინციპები:

  1. გეგმიური ტექნიკური მომსახურება ხორციელდება ტექნიკური მომსახურებს ჩატარების მოთხოვნით გამოგზავნილი განაცხადების საფუძველზე, ტექნიკური რეგლამენტის შესაბამისად.
  2. ტექნიკური მომსახურების დაწყებამდე კლიენტს ეცნობება სამუშაოთა მოცულობა, სახარჯი მასალებისა და სათადარიგო ნაწილების ღირებულება (წარედგინება ანგარიში).
  3. ზეგეგმითი (ავარიული) სარემონტო სამუშაოები ტარდება გამოგზავნილი განაცხადების საფუძველზე უმოკლეს ვადებში, მათ ღირებულებას კლიენტი იხდის სარემონტო სამუშაოების მთელი კომპლექსის ჩატარების შემდეგ.
  4. არც ერთი სამუშაო, მათ შორის დამატებითი, არ ტარდება კლიენტის თანხმობის გარეშე.